Vlaerdings Redenrijck-bergh


auteur: anoniem Vlaerdings Redenrijck-bergh


bron: Vlaerdings redenrijck-bergh, met middelen beplant die noodigh sijn 'tgemeen, en voorderlijck het landt. Kornelis Fransz., Amsterdam 1617  


verantwoording

inhoudsopgave


downloadsDBNL vignet

Vlaerdings Redenrijck-bergh

* Van dit werk zijn alleen scans en een ongecorrigeerd OCR bestand beschikbaar. Voor een snelle oriëntatie zijn hieronder miniatuurweergaven opgenomen.

Bekijk het PDF bestand.

Bekijk het OCR resultaat.Vlaerdings Redenrijck-bergh, met middelen beplant Die noodigh sijn 't Gemeen, en voorderlijk het Landt [Opdracht] Aen De E.E. Hooch-Achtbare, VVyse, seer voorsienige, ende konst-lievende Heeren, myne Heeren, Pieter van Ruytenburgh, Ambachts-Heere van Vlaerdingen ende Vlaerdinger Ambacht. Mitsgaders De Burgemeesteren, Regierders ende Hooft-Officieren der respective Steden ende Dorpen van Dordrecht, Haerlem, Delff, Amsterdam, Goude, Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Vlaerdingen, 'sGravesande, Maeslandt, Soetermeer, de Ketel ende Noot-dorp

[Opdracht] Aen alle goetgunstige ende Konst-lievende Lesers

[Rede] Keyser, Prins, Factoor ende gemeene Kamer-Broederen, der Kamer Aensiet Liefd' tot Vlaerdingen, Wenschen alle Rijmkonst-lievenden Lesers geluck ende zaligheyt.

[Gedicht] Vvat Vlaerdingen beweegden de Reden-rijcken te vergaderen Iob A. vande Wael

[Gedicht] Vlaerdingh tot Aensiet Lieft

[Sonnet] Op de Reden-rijck-feestelijcke intrede tot Vlaerdingen. I.S. Kolm.

[Sonnet] Op den Vlaerdinghschen Reden-rijck-bergh. A.I. vande Wael

[Sonnet] Klinck-Dicht, ondertekend Bien ou rien

[Sonnet] Eer-Dicht. I.P. Broock

[Gedicht] Gesangh, Ter eeren des Poëts Iob vande Wael I.C. Branthuysen

[Blazoen] Ansiet 'tBeeldt Christ de Liefdt, aen 't hout des Cruyces hangen. Opgerecht inde Eyck, ons's Kamers Schildt en Wapen, Om door het Ansien, 'twelck ghedencken doet ontfangen Te stier'n tot 'twesen self dat voor ons is ontslapen.

[Gedicht] Beschryvinge. Der Vry-ghekende Hollandtsche Reden-Kameren. Ondertekend: Aensiet Liefdt. 1616.

[Lijst van uitgereikte prijzen] Waer ende oock aen wie, de prysen zijn gebleven, So de Rechteren die, t'recht hebben toe geschreven. Ondertekend op de 18e dag van hooimaand 1616 door: P.C. van Dijckhuysen, A.I. vande VVael, L.A. vander Houve, I.A. Duinglo en I.G. van Bon.

[Spel] Aensiet Liefd'. Welle-koom Spel.

Maeslant [Blazoen] Maes-lant. D'Olyf-boom.

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Maes-landt, den Olijf-boom / Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Maes-landt / Maes-lant tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't bewijs des Blasoens G. Loockefier

[Spel] [zonder titel] G. Loockefier

[Gedicht] Refereyn G. Loockefier

[Lied] Liedeken. Op den Toon: Vint men wel meer elende?

Haerlem [Blazoen] Haerlem, de Vlaemsche. De Witt' Angieren.

[Dichtwerk] Inkomste Vande Vlaemsche Kamer van Haerlem, de Witte Angieren. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Haerlem / Haerlem tot Vlaerdingh [Sonnet]

[Gedicht] Refereyn op't bewijs des Blasoens: De Blomme ende Advijs

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedeken, op de wyze: Gods kinderen ghy muegt wel zijn verhuegt

Amsterdam: Egelentier [Blazoen] Amsterdam. D'Egelentieren

[Dichtwerk] Inkomste Van d'Oude Kamer tot Amsterdam, D'Eg'lentier. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Amsterdam / Amsterdam tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedt op de wijs : Si Tanto gratiose

Amsterdam: Wit Lavendel [Blazoen] Amsterdam. 'T Wit Lavendel

[Dichtwerk] Inkomste Van de Brabantsche kamer tot Amsterdam, 'Tvvit Lavendel. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Amsterdam / Amsterdam tot Vlaerdingh I.S. Kolm

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[spel] [zonder titel] Abraham de Coninck

[Gedicht] Refereyn I.S. Kolm

[Lied] Liedeken, Op de wyze : O schoonste Personagie, &c. I.S. Kolm

s'Gravesande [Blazoen] S'Gravesande. De Geele Fioletten

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van s'Gravesande. De Geele Fioletten. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot s'Gravesande / s'Gravesande tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedeken, Op de wyze: Redenen prijst, een vrolijck &c.

Delf [Blazoen] Delf. De Rapen-Bloem.

[Dichtwerk] Inkomste. Van de Kamer van Delff, De Rapen-bloem. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Delf / Delf tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel] G. van Hogendorp

[Gedicht] Refereyn G. van Hogendorp

[Lied] Liedeken. Op de wyze: Sal ik noch lang in heete tranen, &c.

Soetermeer [Blazoen] Soetermeer. De Meer-Bloem.

[Dichtwerk] Inkomste. Van de Kamer van Soetermeer. De Meer-bloem. Liefde des Vaderlants / Vlardingh tot Soetermeer / Soetermeer tot Vlardingh [sonnet]

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen H.V.A.

[Spel] [zonder titel] H.V.A.

[Gedicht] Refereyn H.V.A.

[Lied] Liedeken, Op de wyze: De fiere Nachtegale, &c. H.V.A.

Ketel [Blazoen] Ketel. De Sonnebloem

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van de Ketel, De Sonne-bloem. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot de Ketel / De Ketel tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedeken, Op de vvyse: Israhel Wilt u ontwaecken, &c.

Rotterdam [Blazoen] Rotterdam. De Blaev Acoleyen.

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Rotterdam. De blaeu Acoleyen. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Rotterdam / Rotterdam tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedeken, Op de stem: Ghy Dochter Syon ontwaeckt

Gouda [Blazoen] Gouda. De Gouds-Bloem

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Gouda. De Gouds-bloem. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Gouda / Gouda tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen I. Lucassoon, Sasch.

[Spel] [zonder titel] I. Lucasz., Sasch.

[Gedicht] Refereyn I. Lucasz. , Sasch.

[Lied] Liedeken op de wyze: Ghy Schepper fier, &c. I. Lucasz. Sasch.

Noot-Dorp [Blazoen] Noot-Dorp, De Damast-Bloem

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Noot-dorp, De Damast-bloem. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Noot-dorp / Noot-dorp tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Gesangh, Naer de Stemme: Minsaem Beeldeken amoureus ,&c.

Gornichem [Blazoen] Gornichem, 'Tsegel-Bloemken

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Gornichem, 'tSegel-bloemken. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Gornichem / Gornichem tot Vlaerdingh [sonnet]

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedeken. Op de vvyse: Ick ly in't hert pijn ongevvoon

Schiedam: Roo Rosen [Blazoen] Schiedam, De Roo Rosen

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Schiedam, De roo Rosen. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Schiedam / Schiedam tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen S. Heyns.

[Spel] [zonder titel] S. Heyns.

[Gedicht] Refereyn S. Heyns.

[Lied] Liedeken, op de wyze van den xcj. Psalm. S. Heyns.

Dordrecht [Blazoen] Dordrecht. De Fonteynisten.

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Dordrecht, De Fonteynisten. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Dordrecht / Dordrecht tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedeken Op de wyze: Wilt nu den Heere loven ,&c.

Schiedam: Vyghe-Boom [Blazoen] Schiedam. De Vyghe-Boom

[Dichtwerk] Inkomste Van de Kamer van Schiedam, De Vyghe-Boom. Liefde des Vaderlants / Vlaerdingh tot Schiedam / Schiedam tot Vlaerdingh

[Gedicht] Refereyn op 't Blasoen

[Spel] [zonder titel]

[Gedicht] Refereyn

[Lied] Liedeken, Op de wyze alst begint

[Dichtwerk] Liefde des Vaderlants / Vlaerdinghen tot besluyt / Liefde des Vaderlants. FINIS

Der Kameren Proef-stuck Waer in dat vvordt verklaert, Hoe dat onvrede vree, en vree onvrede baert [Titelpagina] Der Kameren Proef-Stvck VVaer in dat vvordt verklaert, Hoe dat onvrede vree, en vree onvrede baert. t’Amsterdam, Gedruckt by Kornelis Fransz. Boeckdrucker, wonende by de Zuyder kerck, Anno 1617.

[Sonnet] Sonnet. A.J. Vander Wael

[Gedicht] Verklaringhe ofte berichten vvat het is op de Knie te dichten Job A. v. Wael

Kamers-Weet (Op De Knie) Aen De Kameren Die Tot Vlaerdingh zijn ghekomen Onder de Aker-Bomen

Knie-Ghedichten [Kniedicht] Begin der Knie-Ghedichten. Maeslandt, D'Olijf-Boom

[Kniedicht] Haerlem, De VVitte Angieren

[Kniedicht] Amsterdam, D'Eg'lentier

[Kniedicht] Amsterdam, 'tVVit Lavendel, ondertekend I.S. Kolm

[Kniedicht] 'sGravesande, De geele Fioletten

[Kniedicht] Delff, De Rapen-Bloem

[Kniedicht] Soetermeer, De Meer-Bloem

[Kniedicht] Ketel, De Sonne-Bloem

[Kniedicht] Rotterdam, De Blaeu Accoleyen

[Kniedicht] Gouda, De Gouds-Bloem

[Kniedicht] Noot-dorp, De Damast-Bloem

[Kniedicht] Gornichem, 't Segel-Bloemken

[Kniedicht] Schiedam, De Roo Rosen

[Kniedicht] Dordrecht, De Fonteynisten

[Kniedicht] Schiedam, De Vyghe-Boom.