Over dit hoofdstuk/artikel

over A.M. Wybenga

over Abe Brouwer

over Paulus Akkerman

over Gerben Abma

over Homme Eernstma

over Teije Brattinga

over Hylkje Goïnga

over Teatske Alzum

over Rink van der Velde

over Trinus Riemersma

over Leo Popma

over G. Willem Abma

over Josse de Haan

over R.R. van der Leest

over Meindert Bylsma

over Jan J. Bylsma

over Anne Hellinga

over Jelle van der Meulen

over Berber van der Geest

over Lieuwe Hornstra

over Theun de Vries

over Sjoerd Leiker

over G.A. Wumkes

over Willem Kok

over Gerrit Dijkstra

over Tabe Beintema

over Yme C. Schuitmaker

over Rudolf Wilhelm Canne

over R. Brolsma

over Simke Kloosterman

over Obe Postma

over J.B. Schepers

over Jan Jelles Hof

over Bokke R.S. Pollema

over P. Sipma

over Teatse Eeltsje Holtrop

over Douwe Kalma

over Marten Baersma

over Rintsje Piter Sybesma

over J.H. Brouwer

over Bauke Tuinstra

over E.B. Folkertsma

over Fedde Schurer

over Gerben Brouwer

over Inne de Jong

over Douwe H. Kiestra

over Pyt van der Burg

over Anne Jousma

over J.P. Wiersma

over Dam Jaarsma

over Ulbe van Houten

over Nyckle J. Haisma

over Johannes Doedes de Jong

over S.J. van der Molen

over G.N. Visser

over D.A. Tamminga

over Ype Poortinga

over Anne Wadman

over Marten Sikkema

over Geart Jonkman

over Reimer Willem van Tuinen

over Sjoerd Spanninga

over Jo Smit

over Sjoerd van der Schaaf

over Pieter Terpstra

over Liuwe Brolsma

over Ypk fan der Fear

over Marten Brouwer

over Jelle de Jong

over Hessel Miedema

over Steven de Jong

over Tiny Mulder

over Tine Bethlehem

over Jan Dotinga

over Durk van der Ploeg

over Tjitte Piebenga

over Jan Wybenga


1915